Treffen der Bürgerinitiative Protram mit dem Slubicer Bürgermeister Tomasz Ciszewicz

Bei einem Treffen am 10.2.2011 zwischen der Bürgerinitiative ProTram und dem Slubicer Bürgermeister Tomasz Ciszewicz wünschte Mitglieder der Initiative dem neuen Bürgermeister viel Erfolg für seine Amtszeit und überreichten ihm gleichzeiten einen bunten Strauß von Wünschen und guten Argumenten für eine grenzüberschreitende Straßenbahn zwischen Slubice und Frankfurt (Oder) (am Ende der Seite hier nachzulesen).

Relativ schnell wurde bei dem Treffen klar: Der Bürgermeister und die Initiative sind sich einig, dass ein grenzüberschreitender Nahverkehr sehr positiv für beide Städte wäre und neue Möglichkeiten eröffnen würde. Bürgermeister Ciszewicz möchte zunächst die Ergebnisse der Studie abwarten. Er machte aber deutlich, dass es ihm wichtig sei, dass nach vielen Jahren des Diskutierens nun bald auch etwas passieren müsse. Dabei müsse die Lösung gefunden werden, die für beide Städte das beste sei, die ökonomisch sinnvoll und finanzierbar bleibt.

Artikel Märkische Oderzeitung: ProTram informiert zu Studie, 11.2.2011

Spotkanie inicjatywy obywatelskiej ProTram z Burmistrzem Słubic Tomaszem Ciszewiczem.

Na spotkaniu w dniu 10.02.2011 pomiędzy inicjatywą obywatelską ProTram i Burmistrzem Słubic Tomaszem Ciszewiczem członkowie inicjatywy życzyli nowemu burmistrzowi dużo sukcesów w trakcie jego kadencji i wręczyli mu jednocześnie kolorowy bukiet z życzeniami i argumentami za transgranicznym tramwajem między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą (na dole tej strony).

W trakcie spotkania stosunkowo szybko było jasne, iż burmistrz i inicjatywa zgadzają się, że   transgraniczna komunikacja miejska byłby bardzo korzystna dla obu miast i otworzyłaby nowe możliwości. Burmistrz Ciszewicz chciałby najpierw poczekać na wyniki studium. Dał jasno do zrozumienia, iż ważne jest, że po wielu latach dyskusji wkrótce musi się coś wydarzyć. W tym przypadku musiałoby zostać znalezione rozwiązanie, które byłoby najlepsze dla obu miast, a przy tym pozostawało ekonomicznie i finansowo rozsądne.

Artykuł z gazety Märkische Oderzeitung: ProTram informował o Studium, 11.02.2011

Dem neuen Slubicer Bürgermeister gab ProTram folgende Wünsche und Argumente mit auf den Weg:

W sercu Europy jest taki nowoczesny obszar miejski, w którym po jednej stronie rzeki mieszka 20.000 osób, a po drugiej 60.000, ale nie mogą się odwiedzać publicznym środkiem komunikacji. Słubice po prawej stronie Odry i Frankfurt po lewej są wprawdzie połączone 3 mostami, ale wciąż jeszcze nie przez transport miejski. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Im Herzen Europas gibt es einen modernen Stadtraum, in dem 60.000 Menschen auf der einen und 20.000 auf der anderen Seite eines Flusses leben, aber sich gegenseitig nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen können. Frankfurt links der Oder und Słubice rechts davon sind zwar durch drei Brücken verbunden, aber noch immer nicht per ÖPNV. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

85% kwoty dotacji na długotrwałe polepszenie miejskiej infrastruktury komunikacyjnej nie możemy po prostu zmarnować. Słubice i Frankfurt nad  Odrą dotychczas nie spożytkowały hojnego europejskiego dofinansowania na budowę transgranicznej linii tramwajowej. Ta szansa jest tylko teraz i musi zostać wykorzystana. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

85% Förderquote für eine nachhaltige Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur können wir nicht einfach liegen lassen. Słubice und Frankfurt (Oder) haben die großzügige europäische Förderung für den Bau einer grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie bisher noch nicht genutzt, die Chance ist nur jetzt da und muss ergriffen werden. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

Kompletny i niskonakładowy transport między dworcem autobusowym w Słubicach i kolejowym we Frankfurcie jest niestety niemożliwy, gdyż ciągle nie ma jeszcze publicznego środka komunikacji miedzy oddalonymi o 2,5 km węzłami komunikacyjnymi. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Eine lückenlose und kostengünstige Beförderung zwischen dem Bahnhof Frankfurt (Oder) und dem Busbahnhof Słubice ist leider nicht möglich, weil es noch immer keine ÖPNV-Verbindung zwischen den beiden nur 2,5 km entfernten Verkehrsknotenpunkten gibt. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

Tramwaj to najbardziej przyjazny środowisku środek transportu, który przez wspólną transgraniczna linie dla całego bliźniaczego miasta Słubic i Frankfurtu nad Odrą można długotrwale utrzymać i rozwijać nie zanieczyszczając centrum miasta przez spaliny. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Die Straßenbahn ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, das durch eine gemeinsame grenzüberschreitende Linie für die gesamte Doppelstadt Słubice und Frankfurt (Oder) langfristig erhalten und erweitert werden kann und die Stadtzentren nicht durch Abgase belastet. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

Słubice ze swymi 20000 mieszkańców stanowią duży potencjał pasażerów i jest tu wiele osób, które codziennie muszą przekroczyć granice zmierzając do pracy, szkoły, na studia, zakupy, czy w wolnym czasie, aby skorzystać z kulturalnej, sportowej i gastronomicznej oferty po obydwu stronach Odry. W takim razie środek masowego transportu musi jeździć tam, gdzie oczekiwany jest duży potencjał pasażerów. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Slubice hat mit seinen 20000 Einwohnern ein großes Fahrgastpotenzial und es gibt viel Menschen, die täglich die Grenze überqueren müssen, für die Arbeit, die Ausbildung, das Studium, zum Einkaufen, in der Freizeit, um Kultur-, Sport- und Gastronomieangebote auf beiden Seiten der Oder nutzen zu können. Dann muss das Massenverkehrsmittel auch dorthin fahren, wo ein großes Fahrgastpotenzial zu erwarten ist. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

Wielu turystów, którzy przybywają do Słubic i Frankfurtu nad Odrą ciekawi przede wszystkim tutejszy charakter jako polsko-niemieckiego miasta bliźniaczego. Słubice staną się bardziej atrakcyjne dla Frankfurtczyków i innych gości z Niemiec. Oni chcą poznać i odwiedzić obydwie strony Odry. Transgraniczny tramwaj to ważny środek promocji turystyki, a przez to także wspierania lokalnej gospodarki. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Viele Touristen, die nach Frankfurt (Oder) und Slubice kommen, interessieren sich vor allem für den Charakter als deutsch-polnische Doppelstadt. Slubice wird immer attraktiver für Frankfurter und andere Gäste aus Deutschland. Sie wollen beide Seiten der Oder kennen lernen und besuchen. Die grenzüberschreitende Straßenbahn ist ein wichtiges Mittel der Tourismusförderung und damit auch eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

Frankfurt nad Odra i Słubice łączy jedna osobliwość: jest tylko garstka miast bliźniaczych wzdłuż wewnątrzeuropejskiej granicy, gdzie 2 centra miast przechodzą bezpośrednio jedno w drugie, a kontakt miedzy ludźmi z graniczących krajów jest możliwy tak bezpośrednio i zwyczajnie. Takie miasto bliźniacze zdobyłoby olbrzymi wizerunkowy sukces dzięki transgranicznemu tramwajowi oraz doświadczyło uznania i pozytywnych reakcji wykraczających daleko poza nasz region. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Frankfurt (Oder) und Slubice verbindet eine Besonderheit: Es gibt nur eine Handvoll Doppelstädte entlang der innereuropäischen Grenzen, wo zwei Stadtzentren direkt ineinander übergehen und wo der Kontakt zwischen Menschen aus angrenzenden Ländern so unmittelbar und alltäglich möglich ist. Solch eine Doppelstadt würde einen enormen Imagegewinn durch eine grenzüberschreitende Straßenbahn erhalten und auch weit über unsere Region hinaus Beachtung und positive Reaktionen erfahren. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

W szczególności dojeżdżaczy, którzy z uwagi na prace, szkołę, czy studia, regularnie przekraczają granice, są zdani na brak publicznej komunikacji. W maju 2011 będzie obowiązywać całkowite otwarcie rynku pracy miedzy Polską a Niemcami, wymiana będzie łatwiej możliwa i zapewne intensywniejsza. Jeden z wielu powodów, aby zabrać się za tramwaj między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą.

Vor allem Pendler, die aufgrund von Arbeit, Ausbildung oder Studium regelmäßig die Grenze passieren, sind auf die Verbindung angewiesen. Im Mai 2011 wird vollständige Freizügigkeit auf allen Ebenen zwischen Deutschland und Polen gelten und der Austausch wird leichter möglich und sicher intensiver werden. Einer von vielen Gründen, die Tram zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) nun in Angriff zu nehmen.

Werbeanzeigen

ProTram

Werbeanzeigen

%d Bloggern gefällt das: